เทคนิคหลักใน Data Mining

1150948_618256828207714_1281704321_n

data mining มีการวิเคราะห์อยู่ 3 เทคนิคใหญ่ๆ คือ

1. Classification
  • สร้างโมเดลจากข้อมูลที่มีอยู่
  • เพื่อทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. Clustering
  • แบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ กลุ่ม
  • อาศัยความคล้ายคลึงกันของข้อมูล
3. Association rules
  • อาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดร่วมกัน
  • สร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ เช่น “ซื้อเบียร์แล้วจะซื้อผ้าอ้อมไปด้วย”

Data Mining คือ อะไร ?

วันนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับ Data Mining ครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าการทำเหมืองข้อมูล เรามาดูความหมายจากหนังสือยอดนิยม 2 เล่มนี้กันครับ

51TkI+ejUqL-2Data Mining เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหารูปแบบ (patterns) หรือความสัมพันธ์ (relation) ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
— source: Data Mining Techniques for Marketing, Sales and CRM (3rd Edition)

 

 

fdb8a77b9a0500cad7eac5d49ebb8c98Data Mining เป็นกระบวนการดึงข่าวสารที่น่าสนใจ และมีประโยชน์แต่ไม่เคยรู้มาก่อนจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
— source: Data Mining Concepts & Techniques (3rd Edition)