เทคนิคหลักใน Data Mining

1150948_618256828207714_1281704321_n

data mining มีการวิเคราะห์อยู่ 3 เทคนิคใหญ่ๆ คือ

1. Classification
  • สร้างโมเดลจากข้อมูลที่มีอยู่
  • เพื่อทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. Clustering
  • แบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ กลุ่ม
  • อาศัยความคล้ายคลึงกันของข้อมูล
3. Association rules
  • อาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกิดร่วมกัน
  • สร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ เช่น “ซื้อเบียร์แล้วจะซื้อผ้าอ้อมไปด้วย”
Posted in data mining and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *