หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ (Monetizing your Enterprise Datasets)

ภาพรวมของหลักสูตร

This one-day course prepares business professional ways to harness the advantages with ready available data from applications like CRM, ERP, POS, MRP and HRM. Relevant datasets for each application will be presented, along with the layman illustration of the step-by-step process in creating and deploying the predictive models. The examples in this course are include:

 • Direct marketing via customer segmentation
 • Customer loyalty prediction
 • Product upsell/cross-sell recommendation engine
 • Sales and marketing forecasting engine

This course is suggested for

 • C-level executives
 • sales manager
 • marketing manager
 • other senior management personnel.

หัวข้อการอบรม

 • Introduction to Data Analytics
  • The variety of data
  • The types of analytics
  • The importance of data to enterprises
  • Identifying data opportunities
  • The best practices to initiate data analytics initiatives
 • Case Study 1: Data Analytics for Retail/Wholesale Businesses
  • Market Basket Analysis
   • Market Basket Analysis – identify upsell/cross-sell potential with historical purchase transaction data to generate extra revenue
   • Data sources: CRM, POS
  •  Customer Segmentation
   • Customer Segmentation – identify groups of customers with similar behaviors to align respective marketing strategies and ultimately improve rates of successful sales
   • Data sources: CRM, MRM
  • Sales Forecasting
   • Sales Forecasting – accurately predict sales performance and profit margins based on seasonal trends and stages of sales funnels
   • Data sources: CRM, ERP, Accounting Systems
 • Case Study 2: Data Analytics for the Services Industry (e-Commerce, Telco, Banking)
  • Customer Profiling
   • Customer Profiling – identify the key-drivers in customers’ decision-making process to improve customer experience and revenue
   • Data sources: CRM, POS, ERP, Machine Logs
  • Churn Prediction
   • Churn Prediction – predict customer lifetime and implement preventive strategies to ensure high customer retention
   • Data sources: CRM, POS, ERP, Machine Logs
  • Social Media Analytics
   • Social Media Analytics – grasp the real-time trends in your business/industry and align your corporate strategy on the move
   • Data sources: Web, Media, Social Media

วันและเวลาอบรม

 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

สถานที่จัดอบรมและค่าใช้จ่าย

 • โรงแรม AETAS Lumpini โรงแรมระดับ 5 ดาว (MRT ลุมพินี)
 • ค่าใช้จ่าย 7,383  บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าฟังบรรยายเรื่อง “Real-time Analytics with RapidMiner & Spotfire” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ฟรีครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ contact@quandatics.com หรือ eakasit@datacubeth.ai

มีผู้สนใจสำรองที่นั่ง จำนวน 27 ท่าน (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)

 1. คุณ นันทกา
 2. คุณ Bhadhai
 3. คุณ Apinant
 4. คุณ Napaphat
 5. คุณ ชัยธนันท์
 6. คุณ วสันต์
 7. คุณ ดวงแก้ว
 8. คุณ ฉวีวรรณ
 9. คุณ วิศรุต
 10. คุณ อรรถพล
 11. คุณ ธันยาภา
 12. คุณ วิศรุต
 13. คุณ สุรศักดิ์
 14. คุณ สุภัทร์ชัย
 15. คุณ สัตถาภูมิ
 16. คุณ อนุทิตา
 17. คุณ จักรพงษ์
 18. คุณ วรรณพร
 19. คุณ​ Khajorn
 20. คุณ Don
 21. คุณ สุว้ฒนา
 22. คุณ วีระศักดิ์
 23. คุณ เอกลักษณ์
 24. คุณ สุภราศี
 25. คุณ ​พิทยา
 26. คุณ​ มนทกานต์
 27. คุณ Thammarat