FREE ONLINE RAPIDMINER TRAINING

เมื่อไม่นานมานี้ทาง RapidMiner ได้มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ RapidMiner Academy ใหม่ให้ทุกคนสามารถเข้าไปดู vdo online ได้ฟรี !! (มี CC ให้ด้วยนะครับอ่านเข้าใจได้ง่ายแน่นอนครับ) พร้อมทั้งสามารถสอบ certificate ของ RapidMiner ได้ฟรี !! อีกด้วยครับ

ในส่วนแรกจะขอแนะนำ vdo ที่เป็นส่วนของ get started ของ RapidMiner เสียก่อนแล้วส่วนของ certificate จะพูดใน blog ถัดไปครับ

สำหรับท่านใดสนใจการใช้ RapidMiner Studio ให้มากขึ้นและเป็นภาษาไทยสามารถดูรายละเอียดการอบรมของเราได้ที่ http://dataminingtrend.com/2014/training/rapidminer-training/

ในส่วนของ Get Started ของ RapidMiner Academy มีรายละเอียดดังนี้ครับ

 • RapidMiner Studio – GUI Intro (6 นาที)​ จะอธิบายส่วนต่างๆ ของ RapidMiner Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่ช่วยใหีเราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องเขียน code เลยครับ
 • Visualizing Data In RapidMiner (6 นาที)​ ในคลิปนี้จะอธิบายการ visualize ข้อมูลด้วย RapidMiner Studio ซึ่งในปัจจุบัน RapidMiner Studio สามารถทำการแสดงกราฟต่างๆ ได้สวยขึ้นมากกว่าแต่ก่อนและสามารถแสดงแผนที่ได้แล้วด้วยครับ
 • The RapidMiner MarketPlace – Extensions (5 นาที) ในคลิปนี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง Extension เสริมเพิ่มเติมเข้าไปใน RapidMiner Studio เพื่อให้ทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของ extension เช่น
  • RScripting ใช้ในการเขียนภาษา R ใน RapidMiner Studio ได้เลย
  • Python Scripting ใช้ในการเขียนภาษา Python ใน RapidMiner Studio ได้เลย
  • Text Processing ใช้ในการวิเคราะห์ข้อความต่างๆ
 • Data Loading via a Process (6 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายขั้นตอนการอ่านไฟล์ประเภท Excel เข้าไปใน RapidMiner Studio โดยใช้โอเปอเรเตอร์ Read Excel หลังจากอ่านไฟล์ด้วยวิธีการนี้แล้วข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน Repositories อย่างอัตโนมัติเราจะต้องเป็นคน store หรือบันทึกเก็บไว้เอง
 • Importing Data in RapidMiner Studio (8 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการ import ข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ใน Repositories แบบอัตโนมัติเลยครับ
 • Turbo Prep – Introduction (6 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายส่วนของ Turbo Prep ซึ่งเป็น GUI เพิ่มเติมให้สามารถทำการเตรียมข้อมูล (data preparation) ได้ง่ายขึ้นครับ
 • Turbo Prep – Data Cleansing (7 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการเตรียมข้อมูลด้วย Turbo Prep ในส่วนของการทำแบบอัตโนมัติให้
 • Turbo Prep – Merging Data (5 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการจัดการข้อมูล 2 ชุด เมื่อต้องการนำมา join (เชื่อมโยงกัน) หรือ append (นำมาต่อท้าย) ด้วย Turbo Prep
 • Turbo Prep – Data Pivoting (4 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการทำ Pivot ใน Turbo Prep ซึ่งเพียงแค่เลือกแถวและคอลันน์ก็สามารถสร้างได้แล้วครับ
 • Data Preparation (9 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการแก้ไขข้อมูลที่มีความผิดพลาดต่างๆ เช่น มีค่าว่างในข้อมูล (blank) หรือมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน (duplicate)
 • Connecting to Databases (9 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการสร้าง connection เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) หรือดึงข้อมูลจาก Dropbox หรือ Twitter ครับ
 • Creating a ‘Decision Tree’ Model (6 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการสร้างโมเดล Decision Tree แบบง่ายและการแปลความหมาย
 • Applying the Model (7 นาที) หลังจากที่ได้สร้างโมเดล Decision Tree แล้วในคลิปนี้จะอธิบายการนำโมเดลที่สร้างได้มาทำการพยากรณ์​ (predict) ค่าให้กับข้อมูลใหม่
 • Testing a Model (5 นาที) จริงๆ แล้วในการสร้างโมเดลจำเป็นจะต้องมีการทดสอบ (test) ประสิทธิภาพของโมเดลที่สร้างได้ก่อนนำไปใช้งานจริง คลิปนี้อธิบายการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
 • Validating a Model (8 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธีการ cross-validataion (อ่านเพิ่มเติมได้จาก “การแบ่งข้อมูลเพื่อนำทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
 • Optimization of the Model Parameters (6 นาที) ในคลิปนี้จะอธิบายการใช้โอเปอเรเตอร์ Optimize Parameters เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับโมเดลต่างๆ

หลังจากที่เราดู clip ต่างๆ เหล่านี้แล้วสามารถไปสอบ certificate ของ RapidMiner ได้ที่ https://academy.rapidminer.com/pages/certification