หลักสูตร Introduction to Customer Segmentation with RapidMiner Studio & Server: An End to End approach รุ่นที่ 7

เมื่อบริษัทมีข้อมูลลูกค้าเป็นปริมาณมากขึ้นการจะพิจารณาข้อมูลลูกค้าทีละรายก็คงทำได้ไม่สะดวกนักและการมองว่าลูกค้าทุกรายมีลักษณะเหมือนกันหมดก็ไม่ถูกต้องเท่าไร ดังนั้นเพื่อให้บริษัทเข้าใจลูกค้าได้อย่างมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการแบ่งกลุ่มลูกค้า(customer segmentation) ออกเป็นกลุ่มย่อยเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความสนใจหรือต้องการสินค้าประเภทใดบ้าง จากประสบการณ์ทำงานให้ภาคเอกชน ผมมักจะเริ่มจากการแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือ แบ่งกลุ่มข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เห็นลักษณะของข้อมูลและช่วยให้เราตีความหรืออธิบายให้กับคนอื่นได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผมจึงเลือกการแบ่งกลุ่มข้อมูลมาเป็นหลักสูตรแรกที่พัฒนาต่อเนื่องจากหลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio ที่เน้นภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคData Mining แบบต่างๆ

โดยหลักสูตรนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรก่อนหน้าตรงที่จะอธิบายการทำงานแบบend to end ตั้งแต่การดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลการซื้อสินค้าในระดับราย
แทรนแซกชัน(transaction) นำมาทำการสรุปรวมให้อยู่ในรูปแบบของลูกค้าแต่ละราย จัดการแบ่งกลุ่มแล้วนำไปสร้างเป็น dashboard ให้กับบุคคลอื่นภายในองค์กรได้เห็นผลการวิเคราะห์นี้

หัวข้อการอบรม

 • อธิบาย Concept ของ CRISP-DM และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานทางด้านการแบ่งกลุ่มข้อมูล
 • ดึงข้อมูลการซื้อขายสินค้าระดับแทรนแซกชัน (transaction) จากฐานข้อมูล
 • จัดการเตรียมข้อมูล (data preparation) เพื่อให้อยู่ในระดับของลูกค้าแต่ละราย
 • สร้างตัวแปรใหม่ (derived variable) จากข้อมูลการซื้อสินค้า
 • concept วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation)แบบต่างๆ ได้แก่
  • Demographic Segmentation
  • Behavioral Segmentation
 • Workshop การแบ่งกลุ่มด้วย RapidMiner Studio 9
 • แปลความผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม
  • สร้างชื่อเรียกสำหรับแต่ละกลุ่ม
  • แสดงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นและอธิบายสิ่งที่พบในแต่ละกลุ่ม
  • สร้างรายงานสรุปในรูปแบบเอกสาร
 • สร้าง dashboard แสดงผลการแบ่งกลุ่มด้วย RapidMiner Server 9

ภาพรวมของการอบรมจะเป็นดังภาพด้านล่างนี้ครับ

 วิทยากร

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

การศึกษา

 • ปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
 • visiting PhD Student ที่มหาวิทยาลัย York (York University) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์

Expert Certificate-Eakasit Pacharawongsakda

Pacharawongsakda Eakasit Analyst 2014-08-13

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าเป็น Data Scientist, Data Analyst
 • นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

วันเวลาและสถานที่อบรม

 • ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 1 วัน
 • วันพุธที่ 31 มกราคม 2563 (รับจำนวนจำกัด 15 ท่านครับเพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงและเครื่อง server มีจำกัด)
 • สถานที่อบรม CubeSpace by Data Cube (ตรงข้าม MRT ลาดพร้าว)

ค่าใช้จ่าย

 • ราคาท่านละ 3,999 บาท (ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและกลางวัน flashdrive และเครื่อง server ส่วนตัว)

จัดการอบรมโดย หสม. ดาต้า คิวบ์
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email: sit.ake@gmail.com
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งรุ่นที่ 7 แล้วจำนวน 10 ท่าน (รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น)

 1. คุณ สิทธิพงษ์
 2. คุณ Yongyut
 3. คุณ นพดล
 4. คุณ ณิภารัตน์
 5. คุณ วัชระ
 6. คุณ วีระยุทธ
 7. คุณ ​ร่มฉัตร
 8. คุณ กมลกา
 9. คุณ Pornchai
 10. คุณ ทราวดี

ถ้าสนใจสำรองที่นั่งเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ eakasit@datacubeth.ai ครับ