หลักสูตร Introduction to Customer Segmentation with RapidMiner Studio & Server: An End to End approach รุ่นที่ 3 และ 4

เมื่อบริษัทมีข้อมูลลูกค้าเป็นปริมาณมากขึ้นการจะพิจารณาข้อมูลลูกค้าทีละรายก็คงทำได้ไม่สะดวกนักและการมองว่าลูกค้าทุกรายมีลักษณะเหมือนกันหมดก็ไม่ถูกต้องเท่าไร ดังนั้นเพื่อให้บริษัทเข้าใจลูกค้าได้อย่างมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการแบ่งกลุ่มลูกค้า(customer segmentation) ออกเป็นกลุ่มย่อยเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความสนใจหรือต้องการสินค้าประเภทใดบ้าง จากประสบการณ์ทำงานให้ภาคเอกชน ผมมักจะเริ่มจากการแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือ แบ่งกลุ่มข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เห็นลักษณะของข้อมูลและช่วยให้เราตีความหรืออธิบายให้กับคนอื่นได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผมจึงเลือกการแบ่งกลุ่มข้อมูลมาเป็นหลักสูตรแรกที่พัฒนาต่อเนื่องจากหลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio ที่เน้นภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคData Mining แบบต่างๆ

โดยหลักสูตรนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรก่อนหน้าตรงที่จะอธิบายการทำงานแบบend to end ตั้งแต่การดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลการซื้อสินค้าในระดับราย
แทรนแซกชัน(transaction) นำมาทำการสรุปรวมให้อยู่ในรูปแบบของลูกค้าแต่ละราย จัดการแบ่งกลุ่มแล้วนำไปสร้างเป็น dashboard ให้กับบุคคลอื่นภายในองค์กรได้เห็นผลการวิเคราะห์นี้

หัวข้อการอบรม

 • อธิบาย Concept ของ CRISP-DM และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานทางด้านการแบ่งกลุ่มข้อมูล
 • ดึงข้อมูลการซื้อขายสินค้าระดับแทรนแซกชัน (transaction) จากฐานข้อมูล
 • จัดการเตรียมข้อมูล (data preparation) เพื่อให้อยู่ในระดับของลูกค้าแต่ละราย
 • สร้างตัวแปรใหม่ (derived variable) จากข้อมูลการซื้อสินค้า
 • concept วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation)แบบต่างๆ ได้แก่
  • Demographic Segmentation
  • Behavioral Segmentation
 • Workshop การแบ่งกลุ่มด้วย RapidMiner Studio 9
 • แปลความผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม
  • สร้างชื่อเรียกสำหรับแต่ละกลุ่ม
  • แสดงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นและอธิบายสิ่งที่พบในแต่ละกลุ่ม
  • สร้างรายงานสรุปในรูปแบบเอกสาร
 • สร้าง dashboard แสดงผลการแบ่งกลุ่มด้วย RapidMiner Server 9

ภาพรวมของการอบรมจะเป็นดังภาพด้านล่างนี้ครับ

 วิทยากร

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

การศึกษา

 • ปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
 • visiting PhD Student ที่มหาวิทยาลัย York (York University) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์

Expert Certificate-Eakasit Pacharawongsakda

Pacharawongsakda Eakasit Analyst 2014-08-13

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าเป็น Data Scientist, Data Analyst
 • นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

วันเวลาและสถานที่อบรม

 • ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 1 วัน
 • รุ่นที่ 3 อบรมวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (รับจำนวนจำกัดเพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงและเครื่อง server มีจำกัด)
 • รุ่นที่ 4 อบรมวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 (รับจำนวนจำกัดเพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงและเครื่องserver มีจำกัด)
 • สถานที่อบรม The Connecion (MRT ลาดพร้าว)

ค่าใช้จ่าย

 • ราคาท่านละ 3,999 บาท (ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและกลางวัน flashdrive และเครื่อง server ส่วนตัว)

จัดการอบรมโดย หสม. ดาต้า คิวบ์
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email: sit.ake@gmail.com
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)

ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 (วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 20 ท่าน (ชำระเงินแล้วจำนวน 7 ท่าน)

 1. คุณ ชื่นจิต
 2. คุณ กันต์ระพี
 3. คุณ ck
 4. คุณ จักริน​
 5. คุณ อริสรา
 6. คุณ จิตตรง
 7. คุณ วรงค์กร
 8. คุณ ณัฐพันธุ์
 9. คุณ สมพล
 10. คุณ วรชนันท์
 11. คุณ เอกวิทย์
 12. คุณ ณัฐพล
 13. คุณ Pairot
 14. คุณ วุฒิชัย
 15. คุณ ณรงค์ฤทธิ์
 16. คุณ อภิศักดิ์
 17. คุณ ปริวุฒิ
 18. คุณ สุภาวดี
 19. คุณ อ้อมเดือน
 20. คุณ AREERAT

ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 4 (วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562) จำนวน 19 ท่าน  (ชำระเงินแล้วจำนวน 5 ท่าน)

 1. คุณ Pikul
 2. คุณ ดวงใจ
 3. คุณ ธีรพล
 4. คุณ วรัฏฐา
 5. คุณ Piyawan
 6. คุณ Sasima
 7. คุณ ชนัญญา
 8. คุณ ศรัณย์
 9. คุณ อำนวย
 10. คุณ ปัญญา
 11. คุณ ปภัทท์
 12. คุณ ดิเรกฤทธิ์
 13. คุณ​ Wanwisa
 14. คุณ อนณ
 15. คุณ นันท์นภัส
 16. คุณ นรุตม์
 17. คุณ ศิริลักษณ์
 18. คุณ สุทธิพงษ์
 19. คุณ อภิวุฒิ

ถ้าสนใจสำรองที่นั่งเพิ่มเติมรบกวนติดต่อ eakasit@datacubeth.ai ครับ