การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา WEB APPLICATION ด้วย WEKA และ PHP รุ่นที่ 2

เว็บไซต์ dataminingtrend.com ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Mining Application Development using WEKA and PHP รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26-27 เม.ย. 2557

พิเศษ!!! ผู้ที่สมัครรุ่นนี้จะได้รับ

  • vdo การใช้งาน Weka Explorer เพื่อไปทบทวน
  • flashdrive พร้อมข้อมูลและ source code
  • หนังสือคู่มือการใข้งาน Weka Explorer ฉบับภาษาไทย

ภาพรวมของหลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค data mining ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราทุกวันนี้ วิธีการหนึ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดประโยชน์คือการเพิ่มเข้าไปในระบบต่างๆ เพื่อทำให้ระบบมีความฉลาดมากขึ้น หรือ เป็น Intelligent System ตัวอย่างของระบบที่นำการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้งาน เช่น

  •  ระบบแนะนำหนังสือของเว็บไซต์ amazon.com ซึ่งทำการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายและนำมาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบของหนังสือที่ลูกค้านิมซื้อพร้อมกัน จากนั้น amazon.com จึงสามารถแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทาง amazon ได้
  • ระบบ search engine ของ Bing สามารถคาดการณ์ราคาตั๋วเครื่องบินได้ว่าจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง ระบบนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลราคาตั๋วเครื่องบินในอดีตและทำการสร้าง prediction model เพื่อคาดการณ์ว่าราคาตั๋วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตเพื่อจะได้แนะนำผู้ใช้ว่าควรจะซื้อตั๋วในปัจจุบันดีหรือไม่

ในการอบรมครั้งนี้เน้นไปที่การใช้งานซอฟต์แวร์ open source ที่ชื่อว่า Weka ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ภาษา PHP เพื่อพัฒนาเป็น web application ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทำ workshop เพื่อสร้าง web application ด้วย PHP และซอฟต์แวร์ Weka ทั้งหมด 3 ระบบดังนี้

ระบบแนะนำภาควิชาให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสม
ในหลายครั้งที่นักศึกษาเลือกภาควิชาไม่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองทำให้ผลการเรียนตกต่ำและอาจจะไม่สำเร็จการศึกษาในที่สุด ใน workshop นี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำข้อมูลการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังของนักศึกษามา สร้าง classification model ด้วยซอฟต์แวร์ Weka เพื่อใช้ในการแนะนำสาขาวิชาให้เหมาะสมกับผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน
ระบบจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภค

การแนะนำโปรโมชันให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน แต่การพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้ารายบุคลคงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นบริษัทจึงควรจะจัดกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามพฤติกรรมการบริโภคและส่งโปรโมชันให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ใน workshop นี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้ามาทำการจัดกลุ่มด้วยเทคนิค clustering โดยใช้ซอฟต์แวร์ Weka และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแสดงในหน้าเว็บไซต์

ระบบแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องตามประวัติการซื้อสินค้า
การแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าเป็นวิธีการเพิ่มยอดขายลักษณะหนึ่งที่นิยมใช้ แต่การจะแนะนำสินค้าที่เหมาะสมได้ บริษัทจะต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างที่ลูกค้ามักจะซื้อพร้อมๆ กัน ใน workshop นี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างกฏความสัมพันธ์ (association rules) ด้วยซอฟต์แวร์ Weka เพื่อช่วยในการแนะนำการซื้อสินค้าที่ลูกค้ามักจะซื้อพร้อมกันบ่อยๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • นิสิตนักศึกษาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka
  • บุคลากรทางด้าน IT ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางดาต้าไมน์นิ่ง
  • หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง และโอเพนซอร์ส Weka ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่
 http://dataminingtrend.com/2014/training/weka-php-training/

ลงทะเบียนได้ที่
http://tinyurl.com/weka-php-2

Posted in data mining, php, training, weka and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *